Vores borgerforslag

Afskaf racismeparagraffen

Vi foreslår Folketinget at afskaffe straffelovens paragraf 266 b, populært kendt som “racismeparagraffen”.

Ytringsfriheden er en dyrekøbt, fundamental menneskerettighed. Retten til at ytre sig frit er på samme tid grundlaget for et frit, demokratisk samfund. Desværre findes der en række begrænsninger på borgernes ytringsfrihed i Danmark, hvoraf “racismeparagraffen” – straffelovens paragraf 266 b – er en af dem.

Paragraf 266 b er en alvorlig begrænsning af demokratiet og den enkeltes ytringsfrihed, idet den forhindrer, begrænser og afskrækker en fri og åben debat. Paragraffen dækker bredere end dens populære navn “racismeparagraffen” lader ane og forbyder meget mere end racistiske udsagn.

Ifølge paragraffen kan ”den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år”.

Den danske straffelov forbyder allerede fysisk vold eller trusler derom, men med paragraf 266b tildeles en en række minoriteter nogle særrettigheder, der freder dem fra at blive “forhånet” eller “nedværdiget” med ord.

Det bryder med det i et frit samfund altafgørende princip om, at alle borgere bør have lige rettigheder, være lige for loven og at ingen skal favoriseres eller forskelsbehandles. Dette princip indgår i stort set alle menneskeretlige erklæringer, herunder FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948.

De seneste årtier er paragraf 266 b flere gange blevet udvidet, bl.a. på baggrund af konventioner fra FN og EU, og hver gang har det ført til nye begrænsninger på danskernes ytringsfrihed.

Samtidig har der været en generel tendens til, at stadigt flere danskere dømmes og sigtes efter paragraffen. Således blev 24 danskere i 2010 24 sigtet for overtrædelse af racismeparagraffen, mens kun én blev kendt skyldig. I 2019 var antallet af sigtelser steget til 48, mens hele 12 danskere blev dømt skyldige efter paragraffen. I samme periode steg antallet af anmeldelser efter paragraffen fra 31 til 168.

Paragraf 266 b udgør altså en stadigt større trussel mod ytringsfriheden. Hvis vi ikke trækker en klar streg i sandet og siger fra, mens det stadig er muligt, vil det blot blive værre i fremtiden.

Vi er store modstandere af racisme og anden diskrimination, og vi mener, at diskriminerende ytringer bedst modsvares ved en robust beskyttelse af det frie ord og en livlig samfundsdebat. Ikke ved at kriminalisere ytringer, uanset hvor forkastelige de kan opfattes.

Ytringsfriheden er desuden en afgørende forudsætning for retfærdighed og den enkeltes søgen efter, hvad der er rigtigt og forkert. I en verden, hvor der ofte kan være forskel på, hvad der er sandt at sige og hvad der er socialt acceptabelt eller “stuerent” at sige, vil kriminalisering af ytringer, uanset hvor forkastelige de er, afskære os fra ilde hørte sandheder.

Ved at afskaffe paragraf 266 b vil Danmark slå et slag for ytringsfriheden, der i disse år er under pres både i ind- og udland. Samtidig vil vi anerkende ytringsfriheden som altafgørende grundlag for et frit samfund og som en basal menneskerettighed, der bør gælde os alle.